Oficjalny dystrybutor i centrum serwisowe rozwiązań mobilnych Auto ID
  • Kategorie
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Producenci
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Produkty
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • Blogi
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.
     Jesteśmy dystrybutorem marek:
     REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH
     ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZGŁOSZEŃ (RMA)

     Szanowni Państwo,

     dziękujemy za odwiedzenie naszego panelu obsługi napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych (RMA) urządzeń elektronicznych. Panel stanowi internetowy system zgłoszeń serwisowych i jest udostępniany pod następującym adresem internetowym: www.m2t.com.pl/rma/request (dalej jako: „System Zgłoszeń”).

     Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Systemu Zgłoszeń, w tym przede wszystkim zasady składania i przyjmowania zleceń naprawy za pośrednictwem Systemu Zgłoszeń. Niniejsze warunki, w razie podjęcia przez Państwa decyzji o skorzystaniu z naszych usług, regulują w szczególności warunki realizacji usług serwisowych (dalej jako: „Serwis M2T”), w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

     Zapraszamy do zapoznania się regulaminem oraz rozpoczęcia korzystania z naszych usług.

     1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
      1. Właścicielem Systemu Zgłoszeń jest spółka M2T PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Złotnikach (adres siedziby i do korespondencji: ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0001072738; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9721241282, REGON: 302263450, adres poczty elektronicznej: serwis@m2t.com.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 608 610 262.
      2. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Serwisowych skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających z Systemu Zgłoszeń oraz Serwisu M2T (tj. z wyłączeniem konsumentów oraz podmiotów, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów).
      3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest M2T. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w pkt. 7 Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Naprawy.
      4. Definicje:
       1. CENA NAPRAWY – wynagrodzenie z tytułu Naprawy Urządzenia wskazane w Zleceniu Naprawy na podstawie Cennika albo uzgodnione indywidualnie przez M2T oraz Klienta.
       2. CENNIK – spis podstawowych usług Serwisu M2T wraz z cenami dostępny na stronie Systemu Zgłoszeń w zakładce informacyjnej „Dokumenty".
       3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
       4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Systemu Zgłoszeń oraz Serwisu M2T, w tym zawieranie Umów Naprawy, ma charakter zawodowy (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem ani podmiotem, do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Naprawy z M2T.
       5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
       6. M2T – spółka M2T PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Złotnikach (adres siedziby i do korespondencji: ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0001072738; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9721241282, REGON: 302263450, adres poczty elektronicznej: serwis@m2t.com.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (+48) 608 610 262.
       7. NAPRAWA, UMOWA, UMOWA NAPRAWY – umowa w zakresie usług serwisowych, mająca za przedmiot naprawę, konserwację, sprawdzenie, diagnozę usterek lub inną usługę dotyczącą Urządzenia zawierana albo zawarta między Klientem a M2T. Dokładny przedmiot umowy jest każdorazowo ustalany między Klientem a M2T przed zawarciem umowy.
       8. PUNKT SERWISOWY – jeden ze stacjonarnych punktów Serwisu M2T, których lokalizacja wskazana jest na stronie internetowej Systemu Zgłoszeń.
       9. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH, REGULAMIN – niniejszy regulamin zawierający zasady korzystania z Systemu Zgłoszeń, a także regulujący warunki zawierania i realizacji Umów Naprawy Urządzeń z M2T.
       10. SERWIS M2T – działalność gospodarcza prowadzona przez M2T mająca za przedmiot świadczenie usług serwisowych Urządzeń w ramach napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych.
       11. SYSTEM ZGŁOSZEŃ – elektroniczny system obsługi Serwisu M2T udostępniany Klientowi przez M2T pod adresem internetowym: www.rma.m2t.com.pl/rma/request.
       12. URZĄDZENIE – urządzenie wskazane w Zleceniu Naprawy będące przedmiotem Naprawy przez M2T i dostarczone przez Klienta.
       13. ZLECENIE NAPRAWY, ZLECENIE – dokument elektroniczny dostępny na stronie internetowej Systemu Zgłoszeń umożliwiający Klientowi, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza, określenie podstawowych elementów przyszłej Umowy Naprawy, w szczególności: dane Klienta, przedmiot Naprawy, datę zlecenia Naprawy, Urządzenie stanowiące przedmiot Naprawy.
     2. OGÓLNE WARUNKI ZAWARCIA UMOWY NAPRAWY
      1. Zawarcie Umowy poprzedza złożenie przez Klienta Zlecenia Naprawy za pośrednictwem Systemu Zgłoszeń. Umowa może także zostać zawarta na inne prawem dopuszczalne sposoby, a zwłaszcza w trybie ofertowym na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzone są negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia Umowy, to gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).
      2. Niezależnie od sposobu nawiązania współpracy, Umowa jest zawierana zawsze po spełnieniu przez M2T warunków wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym.
      3. W przypadku gdy na podstawie złożonego przez Klienta Zlecenia możliwe jest wykonanie przez M2T Naprawy Urządzenia, M2T niezwłocznie po jego złożeniu potwierdza przyjęcie Zlecenia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Naprawy albo – w braku możliwości wykonania Naprawy – informuje o tym niezwłocznie Klienta wraz z podaniem przyczyny. W przypadku konieczności dodatkowych uzgodnień dotyczących Umowy zostaje ona zawarta, gdy Klient i M2T dojdą do porozumienia co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień. Konieczność dodatkowych uzgodnień może wynikać z podania przez Klienta niewystarczających informacji, konieczności indywidualnej wyceny danej Naprawy przez M2T lub braku możliwości wykonania Naprawy w terminie zaproponowanym przez Klienta.
      4. O łącznej Cenie Naprawy, a także o ewentualnych kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat w chwili zawierania Umowy – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest każdorazowo informowany przed zawarciem danej Umowy, przy czym samo jej zawarcie wymaga akceptacji wyceny przez Klienta. Podstawą dla obliczenia łącznej Ceny Naprawy jest Cennik, z zastrzeżeniem, że Naprawa wykraczająca poza zakres usług objętych Cennikiem, wymagająca zakupu nowych części Urządzenia albo z innych przyczyn niestandardowa, wymaga indywidualnej wyceny przez M2T.
      5. Jeżeli ze względu na konieczność indywidualnej wyceny danej Naprawy przez M2T nie jest możliwe wcześniejsze obliczenie jej całkowitej wysokości – M2T może umówić się z Klientem jedynie co do kosztu diagnozy Urządzenia, wskazanego w Cenniku, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku akceptacji przez Klienta Naprawy w Cenie Naprawy ustalonej na podstawie dokonanej diagnozy, Klient obowiązany jest wyłącznie do pokrycia kosztu diagnozy. Klient zostaje zwolniony z poniesienia kosztu diagnozy w przypadku, gdy zaakceptuje Cenę Naprawy zaproponowaną przez M2T po dokonaniu diagnozy.
      6. Serwis M2T oprócz odpłatnych pogwarancyjnych usług serwisowych Urządzeń zajmuje się również usługami serwisowymi dla Urządzeń objętych gwarancją przez ich producenta, którego autoryzowanym przedstawicielem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest M2T. W przypadku gdy Naprawa odbywa się w ramach reklamacji złożonej przez Klienta na podstawie gwarancji producenta, szczegółowe warunki Naprawy mogą być w pierwszej kolejności regulowane oświadczeniem gwarancyjnym dołączonym do Urządzenia, o ile okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji nie upłynął przed złożeniem Zlecenia Naprawy.
      7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie złożonego Zlecenia Naprawy oraz niniejszego Regulaminu przed zawarciem Umowy na stronie internetowej Systemu Zgłoszeń, a także dowodu zakupu. Dodatkowo w zależności od sposobu nawiązania współpracy utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy może nastąpić także w inny sposób (np. poprzez przesłanie wiadomości mailowej lub utrwalenie ustaleń na piśmie).
     3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA NAPRAWY
      1. Po zawarciu Umowy Klient obowiązany jest dostarczyć Urządzenie do Punktu Serwisowego wskazanego w Umowie. Klient może uczynić to zarówno samodzielnie, jak i za pośrednictwem przewoźnika na zlecenie M2T, który zjawi się w miejscu i w terminie ustalonym przez M2T z Klientem przed dostarczeniem Urządzenia. W każdym wypadku koszt dostarczenia Urządzenia obarcza Klienta, chyba że Klient zamawia Naprawę w ramach reklamacji na podstawie gwarancji obowiązującej Urządzenie.
      2. Przedmiot, termin oraz inne warunki Naprawy określone są w Zleceniu Naprawy albo w trakcie prowadzonych uzgodnień między Klientem i M2T przed zawarciem Umowy, a w pozostałym zakresie warunki Umowy określone są niniejszym Regulaminem.
      3. W przypadku gdy Umowa albo warunki gwarancji nie stanowią inaczej, termin realizacji Naprawy przez M2T wynosi 14 Dni Roboczych. Termin ten biegnie od dnia zawarcia Umowy Naprawy, nie wcześniej jednak niż od dnia dostarczenia Urządzenia do Punktu Serwisowego, aż do dnia dostarczenia Urządzenia z powrotem Klientowi.
      4. M2T jest obowiązane wykonać Naprawę w sposób prawidłowy i pozbawiony wad.
      5. M2T jest obowiązane poinformować Klienta niezwłocznie o wykonaniu Naprawy.
      6. Jeżeli w trakcie wykonywania Naprawy przez M2T ujawnione zostaną usterki, ubytki lub uszkodzenia Urządzenia inne niż uzgodnione z Klientem przed zawarciem Umowy albo też stwierdzona zostanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności konserwacyjnych wykraczających poza pierwotny zakres Umowy, M2T obowiązane jest każdorazowo zawiadomić Klienta o wystąpieniu takich okoliczności. Na życzenie Klienta M2T przedstawia propozycję co do zmiany zakresu Umowy wraz z informacją o wysokości ewentualnej dopłaty do podstawowej Ceny Naprawy. W razie wyrażenia przez Klienta zgody na zmianę zakresu Umowy, M2T przystępuje do wykonania dalszej części Umowy na nowo ustalonych z Klientem warunkach. W przypadku braku zgody Klienta, M2T wykonuje Naprawę na warunkach i w zakresie pierwotnie ustalonym z Klientem.
      7. Jeżeli w trakcie wykonywania Naprawy przez M2T w ramach reklamacji złożonej przez Klienta na podstawie gwarancji producenta ujawnione zostaną usterki, ubytki lub uszkodzenia Urządzenia inne niż objęte zakresem udzielonej gwarancji albo też stwierdzona zostanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności konserwacyjnych wykraczających poza zakres gwarancji, stosuje się odpowiednio pkt. 3.6 Regulaminu.
      8. Po wykonanej Naprawie Klient obowiązany jest odebrać Urządzenie od przewoźnika realizującego dostawę Urządzenia do Klienta na zlecenie M2T.
      9. W przypadku zawinionego przez Klienta braku odbioru Urządzenia przez Klienta po wykonaniu Naprawy, M2T uprawnione jest do podjęcia działań przewidzianych przepisami prawa, w szczególności do dochodzenia odszkodowania tytułem bezumownego przechowywania Urządzenia lub do złożenia Urządzenia do depozytu sądowego z obowiązkiem zwrotu kosztów złożenia po spełnieniu przesłanek przewidzianych prawem.
     4. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZGŁOSZEŃ
      1. System Zgłoszeń ma na celu zautomatyzowanie i usprawnienie procesu składania, przyjmowania i obsługi Zleceń Naprawy w ramach Serwisu M2T.
      2. System Zgłoszeń jest integralną częścią sklepu internetowego M2T udostępnianego pod adresem internetowym: www.m2t.com.pl. Oznacza to, że w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, dotyczących wymogów technicznych oraz sposobu korzystania z funkcjonalności Systemu Zgłoszeń, zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia regulaminu sklepu internetowego M2T.
      3. System Zgłoszeń umożliwia Klientom (1) składanie reklamacji na podstawie gwarancji obowiązującej Urządzenia, których autoryzowanym przedstawicielem producenta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest M2T; a także (2) zamawianie odpłatnych pogwarancyjnych usług serwisowych Urządzeń.
      4. Aby złożyć Zlecenie Naprawy za pośrednictwem Systemu Zgłoszeń, Klient powinien wypełnić interaktywny formularz zlecenia. Korzystanie z formularza zlecenia wymaga uprzedniego utworzenia konta w sklepie internetowym M2T na warunkach wskazanych w regulaminie sklepu internetowego M2T.
      5. Złożenie Zlecenia Naprawy następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zlecenia oraz (2) kliknięciu na stronie pola „Potwierdź” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie).
      6. W formularzu zlecenia Klient na początku definiuje jedno lub więcej Urządzeń zgłaszanych do Naprawy, wskazując w szczególności następujące dane Urządzenia: producent, nazwa i model, numer seryjny, data zakupu oraz rodzaj usterki. Następnie – po skompletowaniu listy Urządzeń – Klient przechodzi do wypełnienia formularza zlecenia następującymi danymi dotyczącymi Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Klient w formularzu zlecenia powinien wskazać również miejsce oraz preferowaną datę odbioru Urządzenia przez M2T.
      7. Korzystanie z formularza zlecenia jest nieodpłatne oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zlecenia Naprawy za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zlecenia za jego pośrednictwem przez Klienta. Złożenie Zlecenia Naprawy może jednak doprowadzić do zawarcia Umowy między Klientem a M2T, co rodzi obowiązek po stronie Klienta do zapłaty umówionej Ceny Naprawy zgodnie z pkt. 4 Regulaminu.
      8. Klient powinien korzystać z Systemu Zgłoszeń jedynie w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw M2T, innych osób korzystających z Systemu Zgłoszeń oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Systemu Zgłoszeń. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
      9. W przypadku gdy Klient korzysta z Systemu Zgłoszeń, aby złożyć Zlecenie Naprawy w ramach reklamacji na podstawie gwarancji obowiązującej Urządzenie, reklamacja powinna być złożona zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji zawartymi w dołączonym do Urządzenia oświadczeniu gwarancyjnym.
      10. Klient ma możliwość w każdej chwili przeglądać historię złożonych Zleceń Naprawy z poziomu konta zarejestrowanego w sklepie internetowym M2T, w szczególności informacje dotyczące statusu Naprawy oraz decyzji dotyczących reklamacji na podstawie gwarancji obowiązującej Urządzenie. Dodatkowo informacja o każdej zmianie statusu oraz nowej decyzji przesyłana jest na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
     5. SPOSOBY I TERMINY PŁATMOŚCI CENY NAPRAWY
      1. Sposób i termin płatności może podlegać dodatkowym ustaleniom z Klientem przed zawarciem Umowy Naprawy. W razie braku innych uzgodnień między M2T a Klientem, przyjmuje się sposoby płatności ustalone niniejszym punktem Regulaminu.
      2. M2T udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Naprawy:
       1. Płatność przelewem na rachunek bankowy M2T.
       2. Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495
      3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Naprawy, nie później jednak niż z chwilą wysłania Urządzenia na Naprawę do Punktu Serwisowego.
      4. W indywidualnych przypadkach, na podstawie weryfikacji zdolności płatniczej Klienta, M2T zastrzega sobie prawo do udzielenia Klientowi opcji płatności odroczonej. Klient, który korzysta z płatności odroczonej, jest obowiązany do zapłaty na podstawie faktury VAT z 30-dniowym terminem płatności, co nie wstrzymuje realizacji Naprawy przez M2T.
     6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
      1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność M2T z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona.
      2. M2T gwarantuje prawidłowe działanie Urządzenia, które poddane zostało Naprawie, przez okres 3 miesięcy od dnia dostarczenia Urządzenia Klientowi. M2T gwarantuje również prawidłowe działanie akcesoriów oraz baterii dołączonych do Urządzenia przez okres 6 miesięcy od dnia dostarczenia ich Klientowi. Gwarancja dotyczy działania Urządzenia, akcesoriów oraz baterii wyłącznie w zakresie, który stanowił przedmiot Naprawy dokonanej przez M2T.
      3. W ramach udzielanej gwarancji M2T zobowiązuje się dokonać nieodpłatnie ponownej Naprawy Urządzenia, jeżeli zgłoszona przez Klienta usterka Urządzenia wystąpi w terminie wskazanym w pkt. 5.2 Regulaminu oraz będzie wynikała z przyczyn leżących we wcześniej dokonanej Naprawie (np. gdy wymienione przez M2T części Urządzenia okażą się wadliwe). W przypadku gdyby dokonanie ponownej Naprawy było niemożliwe, Klientowi uprawnionemu z gwarancji przysługuje zwrot zapłaconej Ceny Naprawy.
      4. Wszelkie reklamacje związane z usługami Serwisu M2T Klient może złożyć na przykład pocztą elektroniczną (e-mail: serwis@m2t.com.pl) lub pisemnie na adres: ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki.
      5. W opisie reklamacji należy zamieścić: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Klienta; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez M2T. W przypadku braku niektórych informacji lub wątpliwości co do informacji wskazanych przez Klienta, M2T może wezwać Klienta do udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
      6. M2T ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
      7. Klient, który składa M2T reklamację z tytułu gwarancji na dokonane Naprawy, obowiązany jest dostarczyć Urządzenie na koszt M2T do wskazanego przez M2T Punktu Serwisowego za pośrednictwem przewoźnika działającego na zlecenie M2T. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzenia w czasie od wydania go M2T do jego odebrania przez Klienta uprawnionego z gwarancji ponosi M2T
      8. M2T obowiązane jest wykonać swoje obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Termin ten należy liczyć od dnia dostarczenia Urządzenia przez Klienta do M2T. Po wykonaniu uprawnień z gwarancji M2T dostarcza Urządzenie na swój koszt Klientowi uprawnionemu z gwarancji.
      9. M2T zastrzega sobie prawo wydłużenia powyższego terminu w uzasadnionych przypadkach. M2T podaje wówczas Klientowi przyczynę opóźnienia oraz wyznacza nowy termin wykonania gwarancji.
      10. Gwarancja nie obejmuje wad innych niż te, które tkwią w użytych przez M2T materiałach, częściach lub sposobie wykonania Naprawy przez M2T.
      11. Odpowiedzialność M2T z tytułu gwarancji nie obejmuje w szczególności: uszkodzeń wynikających z normalnej eksploatacji czy zużycia, uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, rys, uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych wyładowań atmosferycznych, awarii sieci energetycznej, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych), uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z instrukcją montażu oraz uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z załączoną instrukcją montażu lub wynikłych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta.
     7. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWNE
      1. M2T jest uprawnione w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta. W zakresie weryfikacji M2T uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta okazania dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji.
      2. M2T przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do M2T.
      3. W przypadku braku odbioru Urządzenia przez Klienta po wykonaniu Naprawy, M2T uprawnione jest do dochodzenia od takiego Klienta zapłaty kary umownej w wysokości 1/10 Ceny Naprawy za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Urządzenia. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych oraz do podjęcia innych działań przewidzianych przepisami prawa, w szczególności do dochodzenia odszkodowania tytułem bezumownego przechowywania Urządzenia lub do złożenia Urządzenia do depozytu sądowego z obowiązkiem zwrotu kosztów złożenia po spełnieniu przesłanek przewidzianych prawem.
      4. M2T ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.
      5. Z chwilą wydania Urządzenia przez M2T przewoźnikowi przechodzi na Klienta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzenia. W takim wypadku M2T nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Urządzenia powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
      6. Odpowiedzialność M2T w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny Naprawy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. M2T ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta.
      7. Odpowiedzialność M2T w stosunku do Klienta, w przypadku ujawnienia wadliwości Urządzenia w trakcie jego użytkowania przez Klienta, jest ograniczona jedynie do wysokości Ceny Naprawy.
      8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy M2T a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu według siedziby M2T.
     8. DANE OSOBOWE
      1. Dane osobowe w Serwisie M2T przetwarzane są przez M2T zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO".
      2. Niniejsza informacja podawana jest na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO i dotyczy sytuacji, w której M2T zbiera dane osobowe od osoby, której dane dotyczą. W sytuacji, w której Klient korzysta ze sklepu internetowego M2T, którego integralną część stanowi System Zgłoszeń, uzupełnieniem niniejszego punktu Regulaminu są również postanowienia polityki prywatności sklepu internetowego M2T.
      3. W przypadku korzystania z Serwisu M2T przetwarzanie danych osobowych Klientów może mieć miejsce w następujących przypadkach:
       1. Zawarcie i wykonanie Umowy Naprawy.
       2. Klient korzysta z postępowania reklamacyjnego i w jego ramach podaje swoje dane osobowe.
       3. Klient chce otrzymać rachunek lub fakturę i w tym celu podaje swoje dane osobowe.
       4. Klient lub M2T kieruje do drugiej strony roszczenia wynikające z umowy inne niż w ramach postępowania reklamacyjnego (np. w związku z brakiem zapłaty) i w tym zakresie przetwarzane są dane osobowe Klienta.
      4. Poza powyższymi sytuacjami M2T nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Klientów korzystających z usług Serwisu M2T. Jeżeli jednak Klient chce skorzystać z postępowania reklamacyjnego, czy też chce otrzymać imienny rachunek lub fakturę, to podanie niezbędnych danych jest w tym wypadku konieczne do zrealizowania uprawnień Klienta. Dane osobowe zbierane są w takich sytuacjach od osoby, której dane dotyczą.
      5. W razie przetwarzania danych osobowych Klientów, administratorem danych osobowych jest M2T. Pełne dane M2T, w tym jego dane kontaktowe, wskazane są na wstępie niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem RODO. M2T zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z powyższego rozporządzenia oraz z innych powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
      6. Każdorazowo cel, podstawa, okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez M2T wynika z działań podejmowanych przez Klienta. M2T może przetwarzać dane Klienta w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez okres zgodnie z poniższą tabelą:
       Zawarcie i wykonanie Umowy Naprawy albo podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy

       Cel: wykonanie Umowy Naprawy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

       Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

       Okres: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania lub wygaśnięcia w inny sposób obowiązku prawnego wynikającego z umowy.

       Klient korzysta z postępowania reklamacyjnego i w jego ramach podaje swoje dane osobowe lub kieruje do M2T roszczenia wynikające z umowy inne niż w ramach postępowania reklamacyjnego

       Cel: realizacja uprawnień Klienta wynikających z umowy w zakresie reklamacji

       Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

       Okres: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania lub wygaśnięcia w inny sposób obowiązku prawnego wynikającego z umowy.

       Klient chce otrzymać rachunek lub fakturę i w tym celu podaje swoje dane osobowe

       Cel: prowadzenie ksiąg rachunkowych

       Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

       Okres: dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi M2T przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

       M2T kieruje do drugiej strony roszczenia wynikające z umowy (np. w związku z brakiem zapłaty) lub broni się przed roszczeniami drugiej strony i w tym zakresie przetwarzane są dane osobowe Klienta

       Cel: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić M2T lub jakie mogą być podnoszone wobec M2T

       Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

       Okres: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez M2T, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez M2T działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

      7. Przekazanie danych przez M2T nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych poniżej odbiorców lub kategorii odbiorców – M2T przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo jeżeli do wystawienia faktury konieczne jest skorzystanie z biura rachunkowego, to M2T przekazuje dane do swojego biura rachunkowego celem wystawienia faktury.
      8. M2T korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
      9. Dane osobowe mogą być przekazywane przez M2T następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: (1) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający M2T wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna); (2) przewoźnicy, spedytorzy, brokerzy kurierscy umożliwiający realizację dostawy Urządzenia do Klienta, który wybrał tę metodę dostarczenia Urządzenia oraz (3) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w przypadku Klienta, który dokonuje płatności przy wyborze tej metody. M2T udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych.
      10. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
      11. Prawa osoby, której dane dotyczą:
       1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od M2T dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
       2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez M2T na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
       3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez M2T, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
       4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. M2T w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
       5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
      12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z M2T poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną zgodnie z danymi kontaktowymi M2T podanymi na wstępie niniejszego Regulaminu.
     9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
      1. Umowy z M2T regulowane niniejszym Regulaminem zawierane są w języku polskim.
      2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a także postanowienia regulaminu sklepu internetowego M2T.